OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rody (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje:

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Radomsku, ul. Piastowska 10.
 2. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, proszę wysłać pismo do Inspektora Ochrony Danych SpółdzielniAnny Stępińskiej na adres rodo-iod@rsm-radomsko.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/f.
  W przypadku Art. 6 ust 1 pkt f) przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 4. Państwa dane przetwarzane są do realizacji celów wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prawa spółdzielczego oraz Statutu Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w celu zaspokojenia potrzeb członków Spółdzielni ich rodzin oraz osób korzystających z zasobów Spółdzielni.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, takim jak:
  – organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym,
  – osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze, komornicy.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być usługodawcy wykonujący usługi w imieniu i na zlecenie Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tacy jak:
  • firmy informatyczne obsługujące system informatyczny i stronę internetową Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
  • podmioty świadczące na rzecz Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej usługi niezbędne do wypełnienia obowiązków zarządcy nieruchomości (m.in. drukowanie książeczek opłat, rozpatrzenie reklamacji i roszczeń na świadczone usługi: remontowe, utrzymania czystości, ubezpieczeniowe, rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej w systemie podzielników kosztów, dochodzenie należności, usługi prawne),
  • osoby i firmy dostarczający korespondencję,
  • banki – w zakresie realizacji płatności,
  • inni usługodawcy, dla których Administratorem jest Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli konieczność taka będzie wynikała z orzeczeń tamtejszych organów.
 8. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań statutowych niezbędnych do zarządzania i administrowania nieruchomościami należącymi do Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania danych, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo),
  • ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
  • wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i/lub warunkiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy i wynika z przepisów ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, kodeksu cywilnego i innych regulacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany a dane mogą być profilowane wyłącznie w celu realizacji działań statutowych spółdzielni.

MONITORING WIZYJNY

Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa (97-500) przy ul. Piastowskiej 10.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: rodo-iod@rsm-radomsko.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”) w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców i zapobieganie dewastacji i kradzieży w zasobach Spółdzielni.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą, w zależności od wielkości zapisanych danych, od 17 do 25 dni od dnia nagrania. Maksymalny okres przechowywania danych pozyskanych za pomocą monitoringu wizyjnego nie może przekraczać 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu przekazania danych odpowiednim organom. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe ulegają zniszczeniu.
 5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.