Struktura zarządzania

Organami spółdzielni są:

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni
Działa na podstawie Statutu Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej §29 -§49.


Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę działalności Spółdzielni.
Podstawą działania Rady Nadzorczej są Statut Spółdzielni §50 -§56 oraz Regulamin Rady Nadzorczej Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomsku.

Rada Nadzorcza 2022 – 2025

  1. Wiesław Kowalczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Bartłomiej Biskup – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Agnieszka Poteralska – Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Włodzimierz Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  5. Jolanta Kamińska – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  6. Mariusz Szafran – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
  7. Sławomir Olczyk – Przewodniczący Komisji GZM
  8. Beata Gorzelak – Z-ca Przewodniczącego Komisji GZM
  9. Agnieszka Ciesielska – Sekretarz Komisji GZM


Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd działa na podstawie Statutu Spółdzielni §57 -§63 oraz Regulaminu Zarządu Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomsku.
Zarząd składa się z dwóch osób, w tym prezesa i jego zastępcy:

mgr Krzysztof Górnik – Prezes Zarządu Radomszczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
mgr Krzysztof Francuz – Z-ca Prezesa ds. Technicznych i GZM

Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu to §64 -§66 Statutu.